Sähäkässä syntyi työhyvinvoinnin vuosikello

Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n ja ODL Virettä firmaan-hankkeen yhteistyönä yrityksen johto ja työntekijät rakensivat yhdessä työhyvinvoinnin vuosikellon.  Kokemukset prosessista olivat positiivisia ja vuosikellon koettiin kokoavan yhteen työhyvinvoinnin osa-alueet ja tuovan ne näkyväksi koko työyhteisölle. Lue yritystarina tästä

Lue mediatiedote tästä


Osaamisen tunnistaminen edistää työhyvinvointia

Sari_Heinikoski_pieni

Osaamisen tunnistaminen edisti työhyvinvointia ja sitoutumista yritykseen hoiva-alan pk-yrityksissä. Osaamisen näkyväksi tekeminen lisäsi työntekijöiden pystyvyyden tunnetta ja heijastui työilmapiiriin oman työn arvostuksen lisääntymisen kautta. Myös yrittäjä hyötyi osaamisen kartoittamisesta. Yrittäjälle muodostui kokonaiskuva siitä, keitä hänellä on töissä ja millä osaamisella. Tieto osaamisesta auttaa yrittäjää sijoittamaan ja mitoittamaan resurssit oikein, tuo osuvuutta rekrytointeihin ja koulutussuunnitteluun sekä auttaa löytämään ja hyödyntämään henkilöstön piilo-osaamista.

ODL:n toteuttamaan hankkeeseen osallistuu 20 hoiva-alan yritystä Pohjois-Pohjanmaalta. Työntekijöiden osaamisprofiili kartoitettiin käyttämällä työpajamallia, työpajan ja sähköisen kartoituksen yhdistelmää tai pelkästään sähköistä kartoitusta. Osaamiskartoituksen jälkeen työntekijät kokivat tulleensa kuulluiksi ja nähdyiksi. Yrittäjiä osaamiskartoituksen tekeminen hyödytti antamalla heille paremman kuvan arjen työn sisällöstä ja haasteista. Tulosten perusteella työyhteisöt ovat kehittäneet toimenkuviaan ja työnjakoa, mikä näkyy työhyvinvoinnin parantumisena ja asiakastyytyväisyyden lisääntymisenä.

ODL:n toteuttaman Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin –hankkeen tavoitteena on vahvistaa yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista sekä kehittää arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla.

Ota käyttöösi opas, josta löytyvät ohjeet ja yksinkertaiset työkalut osaamiskartoituksen suorittamiseksi yrityksessä. Tavoitteena on rohkaista työyhteisöjä tekemään osaaminen näkyväksi kartoitusten avulla ja sitä kautta hyödyntää olemassa oleva osaaminen yrityksen toiminnassa asiakkaiden hyväksi. Kartoitus antaa myös työkaluja pohtia toimenkuvia ja niiden sisältöjä. Tulosta opas käyttöösi tästä

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Sari Heinikoski, puh. 050 312 5656, sari.heinikoski@odl.fi
Projektipäällikkö Jaana Ukonaho, puh. 050 312 5755, jaana.ukonaho@odl.fi


Osaaminen näkyväksi sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Olemme Hoiva2015 hankkeen kuluessa kartoittaneet osaamista kaikkiaan 19 sosiaali- ja terveysalan yrityksessä. Osaamista kartoitettiin kolmella eri tavalla: neljässä yrityksessä teimme työpajamuotoisen kartoituksen, neljässä toteutimme sekä työpajan että sähköisen arvioinnin, ja loput 11 yritystä kartoitettiin sähköisellä arvioinnilla, jonka pohjaksi haastateltiin joko yhtä tai useampaa yrityksen työntekijää. Kaikkiaan 173 henkilöä 19 yrityksessä osallistui arviointiin joko työpajoissa tai tekemällä arvioinnin/arviointeja työkalussa. Arviointiin osallistuneista 85% oli naisia ja 15% miehiä, mikä vahvasti kertoo siitä, että hoiva-ala on edelleen hyvin naisvaltainen ala. Osaamiskartoitusten perusteella hankkeeseen osallistuvien yrityksen vahvuuksia ovat mm. sitoutuminen työhön, joustavuus, tiimityötaidot ja asiakaslähtöinen työskentely. Yhteisiä haasteita ovat mm. asiakasprofiilin muuttuminen entistä haastavammaksi asiakasryhmästä riippumatta ja erilaisten mielenterveys- ja päihdekysymysten asettuminen osaksi arkea. Kukin työyhteisö saa käyttöönsä oman kartoituksensa tuloksena syntyneet raportit, joita on mahdollista hyödyntää yrityksen kehittämissuunnitelmien tekemisessä ja esim. henkilöstön kehityskeskusteluissa.

Hanketuotoksena työstämme opasta, josta löytyvät ohjeet ja yksinkertaiset työkalut osaamiskartoituksen suorittamiseksi yrityksessä. Tavoitteena on rohkaista työyhteisöjä tekemään osaaminen näkyväksi kartoitusten avulla ja sitä kautta hyödyntää olemassa oleva osaaminen yrityksen toiminnassa asiakkaiden hyväksi. Kartoitus antaa myös työkaluja pohtia toimenkuvia ja niiden sisältöjä.

Ammatillinen osaaminen voidaan jakaa subtanssiosaamiseen, työyhteisöosaamiseen, organisaatio-osaamiseen ja kehittämisosaamiseen. Toimenkuvia rakennetaan tyypillisesti substanssiosaamisen kautta eli tunnistetaan asiakastyöhön liittyvät tehtävät. Vaikka asiakastyö on sosiaali- ja terveysalan keskiössä tulevaisuudessakin, niin muuttuva työelämä edellyttää meitä kuitenkin toimimaan tiimeissä ja verkostoissa, perehtymään organisaation toimintatapoihin ja arvoihin yhä uudelleen pätkätöiden ja yrityskauppojen maailmassa ja kehittämään omaa työtämme asiakasrajapinnassa muuttuvien asiakastarpeiden vuoksi. Näitä asioita olisi hyvä kirjoittaa näkyviin myös toimenkuviin. Koska työ muuttuu, tarvitsemme myös valppautta ja uskallusta miettiä toimenkuvia ja niiden sisältöä uudella tavalla.

Oulun Diakonissalaitos toteuttaa Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin – hankkeen vuosina 2015–2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan Hoiva-alan pk-yritykset (pl. päivähoito). Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia ja sitä kautta edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä toimialan nopeassa muutoksessa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Hanke edistää myös yrittäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista. Hanke on saanut ESR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto –ohjelmasta.

Lisätiedot:

Sari Heinikoski
Osaamisen kehittäminen, Hoiva2015 -hanke
sari.heinikoski@odl.fi


Työhyvinvoinnin johtaminen – mitä se on?

Mitä enemmän yrityksessä on ihmisiä, jotka kokevat työnteon innostavaksi, mielekkääksi ja sujuvaksi ja työ tehdään hyvällä yhteistyöllä ja johtamisella, sitä laadukkaampaan ja parempaan tulokseen yritys pääsee.

Onko työhyvinvoinnin johtaminen jotakin uutta ja erilaista? Ei uutta eikä erilaista – sillä hyvällä johtamisella taataan sujuva arki ja ihmisen kokoinen työ, jonka yhtenä tärkeänä tuloksena syntyy työhyvinvointa. On uutta ja erilaista – sillä hyvinvointia tulee ylläpitää, kehittää ja seurata yhtä määrätietoisesti, johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti kuin yrityksen muutakin toimintaa. Ja tässä mielessä työhyvinvointia tulee ja pitääkin johtaa.

Tuoreen Työterveyslaitoksen (2015) tutkimuksen mukaan pienissä yrityksissä työhyvinvoinnin tilanne on oletettua parempi, mutta voimavaroja ja osaamista työhyvinvoinnin johdonmukaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen kaivataan. Samoin kaivataan työhyvinvointia tukevien toimintamallien mukauttamista  juuri pienyritysten toimintaan sopiviksi.

Työhyvinvoinnin johtamisen kartoitus

Työhyvinvoinnin johtamisen kartoitus on ensimmäinen askel työkykyriskien haltuunotossa. Kartoituksessa selvitetään yrityksen työhyvinvoinnin johtamisen nykykäytännöt, vahvuudet ja kehittämisenpaikat. Tunnistetaan työhyvinvointiin (työkykyyn) kohdistuvat riskit ja niiden minimointi. Kartoituksen perusteella rakennetaan tilannekuva ja työhyvinvointisuunnitelma osaksi strategista suunnittelua. Siinä määritellään työhyvinvointitoiminnan painopisteet ja toimenpiteet, asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määritellään  raportointi ja mittarit.

Hoiva 2015 -hanke – näin toteutimme kartoituksen

Hoiva 2015 -hankkeessa olemme rakentaneet Työhyvinvoinnin johtamisen ja osaamisen tilannekuvan kaikissa 19 hankkeessa mukana olevassa yrityksessä. Tilannekuvan rakentaminen edellytti sekä työhyvinvoinninjohtamisen kartoittamista että osaamisen kartoittamista.

Työhyvinvoinnin johtamisen kartoitus käynnistyi nykytilanteen selvityksellä. Se sisälsi yritysjohdon ja henkilöstön haastattelun (otanta henkilöstöstä) sekä työkykyjohtamisen verkkokyselyn (yritysten halukkuuden mukaisesti). Haastattelu ja kyselyaineiston lisäksi analysoimme työhyvinvointiin liittyvät raportit ja tilastot sekä muut oleelliset dokumentit. Analyysin perusteella rakensimme yrityskohtaisen tilannekuvan, jossa nostimme esille hyvin toimivat käytännöt ja kehittämisen paikat. Alustava tilannekuva käsiteltiin yhdessä johdon kanssa, jonka jälkeen se saatettiin lopulliseen muotoonsa. Tilannekuvan hyödyntäen yrityksen johto lähti rakentamaan työhyvinvointisuunnitelmaa, jonka täsmentäminen ja käytäntöön vieminen toteutuu Hoiva 2015 -hankkeen valmennusvaiheessa.

Kartoitusten perusteella hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä kaikilla löytyi sekä työhyvinvointia tukevia käytäntöjä ja toimintamalleja että selkeitä kehittämisen paikkoja. Kaikki yritykset olivat tunnistaneet henkilöstön työhyvinvoinnin yrityksen toiminnan voimavarana ja siihen oli panostettu ja siihen haluttiin panostaa. Joskin yhteistä oli myös se, että työhyvinvointi toiminta ei ollut suunnitelmallista eikä sen tuloksia seurattu. Voidaankin todeta, että panostuksia ja toimenpiteitä oli, mutta niitä ei oltu koottu yhteen. Suunnitelmallisuuden aste tietenkin vaihtelee yrityksen koon ja kehitysvaiheen mukaisesti. Pienissä yrityksissä näytti olevan riittävää perusasioiden kunnossapitäminen (oma toiminta ja sujuva työ, työsuojelu- ja työterveystyö), kun taas isommissa yrityksissä haettiin strategista työhyvinvoinnin suunnittelua ja johtamista.

Kartoituksen perusteella näyttää siltä, että voimavaroja ja osaamista työhyvinvoinnin johdonmukaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen kaivattiin lisää. Samoin työhyvinvointia tukevien toimintamallien mukauttaminen on keskeistä juuri pienyritysten toimintaan sopiviksi. Näiden asioiden parissa jatkamme sekä yrityskohtaista että yritysten yhteistä työskentelyä valmennusvaiheessa.

Oulun Diakonissalaitos toteuttaa Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin – hankkeen vuosina 2015–2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan Hoiva-alan pk-yritykset (pl. päivähoito). Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia ja sitä kautta edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä toimialan nopeassa muutoksessa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Hanke edistää myös yrittäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista. Hanke on saanut ESR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto –ohjelmasta.

Lisätiedot:

Leena Keränen
Yrittäjä- ja työyhteisövalmennus, Hoiva2015 -hanke
leena.keranen@odl.fi


Osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaan hoiva-alan yrityksiin

Yritykset tuottavat yhä enemmän kuntien järjestämisvastuulle kuuluvia hyvinvointipalveluja. Etenkin sosiaalipalvelujen osalta yritysten osuus kokonaistuotoksesta on kasvanut viime vuosina, kun kunnat ovat ulkoistaneet vanhusten ja vammaisten asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja. Myös kotiin vietävien palvelujen määrä on kasvussa. Väestön ikääntyminen, muuttuvat palvelutarpeet ja alan henkilöstön ikääntyminen vaikuttavat merkittävästi työvoimatarpeen kasvuun sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pienten yritysten menestyminen alan kasvavassa kilpailussa perustuu laatuun ja tehokkuuteen, johon ovat yhteydessä erityisesti osaaminen, osaamisen oikea kohdentaminen ja osaava lähijohtaminen.

Hoiva-ala on selvitysten perusteella fyysisesti ja henkisesti kuormittava ala. Lisäämällä hoiva-alan pk-yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia voidaan edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä yrittäjien ja työntekijöiden jaksamista toimialan nopeassa muutoksessa.

Oulun Diakonissalaitos (ODL) toteutti hoiva-alan yrittäjiin kohdennetun ESR-rahoitteisen esiselvityshankkeen vuosina 2014–2015, jossa koottiin yrittäjien hyvinvoinnin, osaamisen ja johtamisosaamisen kehittämistarpeita. Näiden kokemusten pohjalta suunniteltiin ja on nyt saatu uusi ESR-rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto –ohjelmasta kaksivuotisen kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 250 tuhatta euroa.

ODL toteuttaa Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin –hankkeen vuosina  2015–2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan Hoiva-alan pk-yritykset (pl. päivähoito). Hankkeen maksuttomiin kehittämistoimenpiteisiin valitaan 20 työntekijäyritystä hakemusten perusteella (haku käynnissä!). Hankkeen järjestämiin seminaareihin kutsutaan osallistumaan kaikki alueella toimivat hoiva-alan yksityiset pk-yrittäjät.

Tule mukaan toimintaan!

ODL on säätiöpohjainen sote-alan pohjoissuomalainen toimija, joka tunnetaan asiatuntevasta henkilökunnasta ja huippulaatuisesta palvelusta. ODL tuottaa palveluja, jotka kuntouttavat ja edistävät terveyttä, tarjoavat hoivaa ja asumista sekä kouluttavat ja kehittävät. ODL:n emoyhteisönä toimii Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Palveluliiketoimintaa toteuttavat säätiön tytäryhtiöt. Toiminnasta syntyvä taloudellinen tulos käytetään täysimääräisesti pohjoissuomalaisten hyvinvoinnin parantamiseen. ODL:ssä työskentelee noin 400 ammattilaista. Liikevaihto vuonna 2014 oli noin 24 miljoonaa euroa. www.odl.fi

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jaana Ukonaho, puh. 050 312 5755, jaana.ukonaho@odl.fi