Hanke-esittely ja tulokset

Hanke-esittely

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) toteutti Virettä firmaan – Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta hoiva-alan pk-yrityksiin –hankkeen Pohjois-Pohjanmaan alueella vuosina 2015-2017. Hankkeen kehittämistoimenpiteisiin valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä 20 yritystä ja kokonaisuudessaan hanke kosketti n.250 työntekijää. Kehittämistyön pohjalta koottiin yhdessä 30 yrittäjän ja esimiehen kanssa työhyvinvoinnin johtamisen malli pk-yrityksiin, joka on hyödynnettävissä myös muilla toimialoilla.  Hanke on saanut ESR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteita olivat

 • Vahvistaa yrittäjien osaamista, osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista
 • Edistää hoiva-alan pk-yritysten tuottavuutta ja kasvua
 • Lisätä yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista
 • Vahvistaa henkilöstön pysyvyyttä ja sitoutumista työhön
 • Tukea yrittäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista
 • Kehittää työkyvyn ja osaamisen johtamisen malli pk-yrityksiin, joka on hyödynnettävissä myös muissa kuin hankkeeseen osallistuvissa hoiva-alan yrityksissä sekä muilla toimialoilla.

Osallistujat

Hankkeeseen osallistui yhteensä 21 yritystä, joiden toimialat olivat vanhustyö (9 yritystä), mielenterveys- ja päihdetyö (9 yritystä), vammaistyö (10), perhekoti (3), lapset ja nuoret (8). Kuusi yritystä jäi pois hankkeesta yrityskauppojen myötä. Hankkeessa jatkoi loppuun asti 15 yritystä.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 249 henkilöä, joista naisia oli 201 ja miehiä 48. Osallistujista oli alle 30-vuotiaita 68 ja yli 54-vuotiaita 31 henkilöä. Noin joka toisen osallistujan koulutusaste oli keskiasteen tutkinto (126 henkilöä). Korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 81 henkilöä.

Hankkeen toteutus ja tuotokset

Toteutus:

Avaa tästä kuva, jossa on esitetty hankkeen eteneminen vaiheittain

Tuotokset:

 Kokemuksia ja arviointia hankkeesta

Lue tästä yhteenveto hankkeen loppuarvioinnista.

 

Johtopäätökset

 1. Työhyvinvoinnin nykytilan kartoituksella saadaan näkyväksi yrityksen työkykyjohtamisen nykykäytännöt, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kartoituksen pohjalta yritys voi laatia työhyvinvointisuunnitelman, jolla voidaan vaikuttaa osaamisen vahvistumiseen, työssäjaksamiseen ja tuottavuuteen.
 2. Prosessimaisella kehittämisellä saadaan laadittua yrittäjälähtöinen ja yrittäjien tarpeista kehitetty työkyvyn ja osaamisen johtamisen malli pk-yrityksiin
 3. Johdon sitoutuminen työhyvinvoinnin johtamiseen on keskiössä tuloksien saamiseksi. Kun työ on sujuvaa ja hyvin johdettua, sekä yrittäjän että työtekijöiden hyvinvointi voi lisääntyä.
 4. Yrittäjän hyvinvointia voidaan edistää avoimella yritystoimintaan liittyvien kokemusten jakamisella ja verkostoitumisella. Yrittäjien keskinäinen verkostoituminen vähentää huolimäärää, auttaa oppimaan uusia ratkaisumalleja ja vähentää yrittäjän koettua kuormitusta.
 5. Työyhteisöissä voidaan edistää työntekijöiden ja yrittäjän hyvinvointia suunnitelmallisella toiminnalla kuten esimerkiksi hyvinvoinnin puheeksiottamisella ja tukemisella, Aktivaattoritoiminnalla ja kuntokartoituksilla.
 6. Työntekijöiden osallistaminen työhyvinvoinnin kehittämisen jokaisessa vaiheessa on keskeistä, jotta he kokevat tulevansa kuulluksi ja sitoutuvat sovittuihin toimintatapoihin.