Kokemuksia ja arviointia hankkeesta

Yrittäjien ja työntekijöiden kokemuksia hankkeesta selvitettiin hankkeen loppupuolella kesällä 2017. Kunkin yrittäjän kanssa käytiin loppuarviointikeskustelu henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Hankkeen loppuarviointiin osallistui yhteensä 11 yrittäjää tai esimiestä. Työntekijät ja yrittäjät vastasivat myös sähköiseen kyselyyn, jossa selvitettiin työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia hankkeen toimenpiteistä. Kyselyyn vastasi 87 henkilöä.

Verkostoitumista, ideoita ja yksilöllistä lähestymistä arvostettiin

Useampi yrittäjä kuvasi saaneensa hankkeen työpajoista ja työskentelytavoista ideoita ja työkaluja mm. omien kehittämispäivien sisältöihin. Työpajat olivat lisänneet myös ymmärrystä ja tietoa yritystoiminnasta, mikä on rohkaissut ottamaan asioita puheeksi omassa yritykesssä. Työyhteisöissä oli herätty pohtimaan, voisiko rutiineja muuttaa. Osa kehitys- ja oppimiskokemuksista tiivistyi yrittäjien kirjoittamiin blogiteksteihin.

Verkoistoituminen, toisilta oppiminen ja yhdessä keskustelut olivat monille tärkeitä. Moni kertoi yrittäjän tekevän työtään varsin yksin ja paineessa, eikä vertaistukea ole helppo löytää, varsinkaan pienillä paikkakunnilla.  ”Mukava nähdä et samanlaisia asioita muillakin. Jakamista saisi olla enemmänkin. Yrittäjät aika yksin kuitenkin. Menee tovi, et oppii luottamuksella puhumaan ja näyttämään oman yrityksen asioita toisille. (yrittäjä, nainen)

Yrittäjien kanssa keskusteluissa korostui se, että yritykset ovat eri kokoisia ja eri vaiheessa – osa pohtii yrityksen laajentamista, osa yrittäjistä on toiminut alalla vasta vähän aikaa, osa miettii jo yrityksen myymistä. Hankkeen aikana laadittu yrityksen kokoluokittelu– taulukko oli herätellyt useita yrittäjiä pohtimaan omaa roolia ja johtamista yrityksen kasvaessa.

Osaamiskartoituksen hyödyntäminen osana koulutussuunnittelua koettiin moneessa yrityksessä tärkeäksi. Osaamiskartoitusta oli myös hankkeen aikana jo hyödynnetty: ”Osaamiskartoitus heti alkuun uudelle työntekijälle nosti työntekijän ammatilaisuuskokemusta” . (yrittäjä, nainen)

Valmistettua materiaalia hyödynnetty vaihtelevasti

Hankkeen aikana valmistettu ja työstetty materiaali koottiin www.virettäfirmaan.fi –nettisivuille. Nettisivuilla olevaa materiaalia oli hyödynnetty vaihtelevasti. Nettisivujen avautumisen jälkeen sivuilla on ollut yhteensä 1443 käyttäjää, ja sivuja on katseltu yli 10000 kertaa. Osa yrittäjistä kertoi vasta käyneensä pikaisesti katsomassa, oli jo hyödyntänyt tai aikonut hyödyntää materiaalia:  ”Hyvät materiaalit. Tärkeää et on netissä ja voi aina mennä kellonajasta riippumatta.” (yrittäjä, nainen)

Työhyvinvontitalo –yhteen kuvaan koottu malli työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamisesta- koettiin yleisesti hyväksi koosteeksi  (”thv-talo on hyvä, käytiin yhdessä riittävästi läpi” yrittäjä, nainen”). Vuosikello-mallia ja kehityskeskustelulomakkeita aiottiin hyödyntää tulevaisuudessa: ” Kehityskeskustelut tulossa käyttöön, joten nettimateriaali voi toimia siinä tukena (yrittäjä, nainen).”

Erityisesti työntekijöille suunnattua Oma vire haltuun –sivustoa oli vasta pieni osa (n. 16 %) työntekijöistä hyödyntänyt.

Henkilökohtaiset testit ja Aktivaattoritoiminta toimineet keskustelun aloitteena

Työntekijöillä ja yrittäjillä oli mahdollisuus osallistua henkilökohtaista vireyttä arvioiviin Energiatestiiin kahdesti hankkeen aikana. Testejä tehtiin yhteensä 183 kpl. Yrittäjien mukaan testit herättivät työyhteisöissä paljon keskustelua: ”Työntekijät tehneet yksilöllisiä ratkaisuja oman hyvinvoinnin kohentamiseksi, testit toimivat herättelynä ” (yrittäjä, nainen). Myös työntekijöiltä kysyttiin kokemuksia Energiatesteistä, ja niiden koettiin antavan ideoita omien elintapojen muuttamiseksi (pistemäärä 3,7, asteikolla 1-5, jossa 1= ei lainkaan ja 5= erittäin paljon).

Aktivaattoritoiminta käynnistettiin 11 yrityksessä loppusyksyn 2016 aikana. KKI-rahoitteisen Liity! –hankkeen kanssa yhteistyössä laadittiin Aktivaattorin käsikirja sekä kuukausittaiset teemat. Aktivaattorit ohjeistettiin hyödyntämään em. valmista ohjausmateriaalia. Aktivaattoritoimintaa toteutettiin yrityksissä vaihdellen. Henkilöstö koki Aktivaattoritoiminnan antavan ideoita ja tai motivaatiota elintapojen muuttamiseen pistemäärällä 3,6, jossa 1=erittäin vähän, 5 = erittäin paljon.

Yrittäjille ja esimiehille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Firstbeat-analyysiin. Testiin osallistui 13 yrittäjää ja esimiestä.  Firstbeat koettiin vahvistavan omia tuntemuksia ja antaneen uusia ideoita palautumisen edistämiseksi: ”Sai pieniä käytännön vinkkejä esim. lenkkiajankohta (yrittäjä, nainen).” ”Firstbeat oli mahtava juttu -> sai vinkkejä, sai kuulla että hyvin menee (yrittäjä, nainen)”.