Osaaminen näkyväksi sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Sari_Heinikoski

Olemme Hoiva2015 hankkeen kuluessa kartoittaneet osaamista kaikkiaan 19 sosiaali- ja terveysalan yrityksessä. Osaamista kartoitettiin kolmella eri tavalla: neljässä yrityksessä teimme työpajamuotoisen kartoituksen, neljässä toteutimme sekä työpajan että sähköisen arvioinnin, ja loput 11 yritystä kartoitettiin sähköisellä arvioinnilla, jonka pohjaksi haastateltiin joko yhtä tai useampaa yrityksen työntekijää. Kaikkiaan 173 henkilöä 19 yrityksessä osallistui arviointiin joko työpajoissa tai tekemällä arvioinnin/arviointeja työkalussa. Arviointiin osallistuneista 85% oli naisia ja 15% miehiä, mikä vahvasti kertoo siitä, että hoiva-ala on edelleen hyvin naisvaltainen ala. Osaamiskartoitusten perusteella hankkeeseen osallistuvien yrityksen vahvuuksia ovat mm. sitoutuminen työhön, joustavuus, tiimityötaidot ja asiakaslähtöinen työskentely. Yhteisiä haasteita ovat mm. asiakasprofiilin muuttuminen entistä haastavammaksi asiakasryhmästä riippumatta ja erilaisten mielenterveys- ja päihdekysymysten asettuminen osaksi arkea. Kukin työyhteisö saa käyttöönsä oman kartoituksensa tuloksena syntyneet raportit, joita on mahdollista hyödyntää yrityksen kehittämissuunnitelmien tekemisessä ja esim. henkilöstön kehityskeskusteluissa.

Hanketuotoksena työstämme opasta, josta löytyvät ohjeet ja yksinkertaiset työkalut osaamiskartoituksen suorittamiseksi yrityksessä. Tavoitteena on rohkaista työyhteisöjä tekemään osaaminen näkyväksi kartoitusten avulla ja sitä kautta hyödyntää olemassa oleva osaaminen yrityksen toiminnassa asiakkaiden hyväksi. Kartoitus antaa myös työkaluja pohtia toimenkuvia ja niiden sisältöjä.

Ammatillinen osaaminen voidaan jakaa subtanssiosaamiseen, työyhteisöosaamiseen, organisaatio-osaamiseen ja kehittämisosaamiseen. Toimenkuvia rakennetaan tyypillisesti substanssiosaamisen kautta eli tunnistetaan asiakastyöhön liittyvät tehtävät. Vaikka asiakastyö on sosiaali- ja terveysalan keskiössä tulevaisuudessakin, niin muuttuva työelämä edellyttää meitä kuitenkin toimimaan tiimeissä ja verkostoissa, perehtymään organisaation toimintatapoihin ja arvoihin yhä uudelleen pätkätöiden ja yrityskauppojen maailmassa ja kehittämään omaa työtämme asiakasrajapinnassa muuttuvien asiakastarpeiden vuoksi. Näitä asioita olisi hyvä kirjoittaa näkyviin myös toimenkuviin. Koska työ muuttuu, tarvitsemme myös valppautta ja uskallusta miettiä toimenkuvia ja niiden sisältöä uudella tavalla.

Oulun Diakonissalaitos toteuttaa Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin – hankkeen vuosina 2015–2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan Hoiva-alan pk-yritykset (pl. päivähoito). Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia ja sitä kautta edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä toimialan nopeassa muutoksessa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Hanke edistää myös yrittäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista. Hanke on saanut ESR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto –ohjelmasta.

Lisätiedot:

Sari Heinikoski
Osaamisen kehittäminen, Hoiva2015 -hanke
sari.heinikoski@odl.fi

Kommentoi